Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA HETIA ul. Budowlana 2, 10-424 Olsztyn

2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy, pod numerem telefonu: 505 185 028 lub
adresem ewa@hetia.com.pl informuję, iż:

a. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu obsługi i
realizacji zamówień, kontaktu telefonicznego i e-mail, wystawiania faktur oraz w celu zabezpieczenia
uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zabezpieczenie przepływu korespondencji oraz
prowadzenie przepływu rozliczeń księgowo podatkowych i windykacji.
b. Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez
Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu
wykonywania powierzonego zlecenia,
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia
obowiązków ciążących na Administratorze.
d. Firma HETIA przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, nazwy firmy,
adresu e-mail oraz numeru telefonu

3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych oraz inne podmioty uczestniczące w procesie
organizacji działalności gospodarczej administratora jak firmy kurierskie, banki, operatorzy pocztowi, US, ZUS
przechowywane będą do czasu upływu terminu według wymogów odrębnych Ustaw ( Podatkowych,
Ubezpieczeń Społecznych )

4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.(Art. 15,16,17)

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o wykonanie . Konsekwencją nie
podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości jej wykonywania.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.